\n
การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) จังหวัดนครปฐม

จัดทำโดยคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424 E-mail nkpathom@nso.go.th