ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัย และยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาด และการส่งออก

ตารางแสดงรายการข้อมูล/ตัวชี้วัด