ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ

ตารางแสดงรายการข้อมูล/ตัวชี้วัด