ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ตารางแสดงรายการข้อมูล/ตัวชี้วัด